Politikat e Privatesise

Oaz.al siguron çdo përdorues që të dhënat t nepermjet regjistrimit ne portalin tone online , i sigurohen me sistemin më të lartë të sigurisë dhe zbatohet rigorozisht I gjithë kuadri ligjor në mbrojtje dhe respektim të çdo veprimi që lidhet me të dhënat e perdoruesve, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar dhe çdo akti tjetër të miratuar nga Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale dhe te moskeqperdoren per asnje rast keto te dhena.